1. آخرین خبرها و اطلاعیه ها
ارتباط با گروه فلسفه وحکمت اسلامی - دانشگاه فردوسی مشهد 
 
javareshki@um.ac.ir 
تلفن: 38803861-051                

 آدرس: مشهدمقدس، ميدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات ومعارف اسلامی شهیدمطهری، گروه فلسفه وحکمت اسلامی