اجلاسیه کرسی نظریه پردازی "تشکیک اتصالی وجود و سریان اوصاف کمال و نقص در مراتب هستی از منظر حکمت متعالیه" ارائه دهنده: دکتر عباس جوارشکیان دبیرجلسه: دکترجهانگیرمسعودی- 19 بهمن1396
جلسه معارفه دانشجویان فلسفه وحکمت اسلامی، ورودی مهر96- کارشناسی960723- ارشدودکتری960725
انتصاب دکتر جعفر مروارید استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی به سمت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید- مهر1395
22مهر1397