انتصاب دکتر جعفر مروارید استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی به سمت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی
چهارکتاب منتشر شده جدید(1396)ازاستاد دکتر علی حقی: *فلسفه ژان ژاک روسو *فلسفه برنارد مندویل *درآمدی برفلسفه علم *درآمدی برفلسفه کانت
اجلاسیه کرسی نظریه پردازی "تشکیک اتصالی وجود و سریان اوصاف کمال و نقص در مراتب هستی از منظر حکمت متعالیه" ارائه دهنده: دکتر عباس جوارشکیان دبیرجلسه: دکترجهانگیرمسعودی- 19 بهمن1396
جلسه معارفه دانشجویان فلسفه وحکمت اسلامی، ورودی مهر96- کارشناسی960723- ارشدودکتری960725
انتخاب دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه علوم انسانی از سوی دانشگاه فردوسی مشهد-دی ماه 1395
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید- مهر1395
انتصاب دكتر جهانگير مسعودی به سمت مشاور معاون فرهنگی - اجتماعی و دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد
22مهر1397