لیست اعضای هیات علمی گروه


سیدمرتضی حسینی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:shahrudi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:shahrudi@um.ac.ir

سیدمرتضی  حسینی

برنامه درسی هفتگی استاد

عباس جوارشکیان

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:javareshki.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:javareshki@um.ac.ir

عباس  جوارشکیان

برنامه درسی هفتگی استاد

علی حقی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:haghi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:haghi@um.ac.ir

علی  حقی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدکاظم علمی سولا

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:elmi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:elmi@um.ac.ir

محمدکاظم  علمی سولا

برنامه درسی هفتگی استاد

جهانگیر مسعودی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:masoudi-g.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:masoudi-g@um.ac.ir

جهانگیر  مسعودی

برنامه درسی هفتگی استاد

علیرضا کهنسال

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:kohansal-a.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:kohansal-a@um.ac.ir

علیرضا  کهنسال

برنامه درسی هفتگی استاد

اعظم ایرجی نیا

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:airajinia.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:airajinia@um.ac.ir

اعظم  ایرجی نیا

برنامه درسی هفتگی استاد

وحید خادم زاده

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:v.khademzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:v.khademzadeh@um.ac.ir

وحید  خادم زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

جعفر مروارید

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:morvarid.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:morvarid@um.ac.ir

جعفر  مروارید

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدعلی حسینی شریف

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:hsharif.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hsharif@um.ac.ir

سیدعلی  حسینی شریف

برنامه درسی هفتگی استاد