لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشکده الهیات و معارف اسلامی ( سال تحصیلی ۱۳۹۸ - ترم ۱ )

  1. فلسفه سیاسی و حکمت متعالیه ( دکتر جهانگیر مسعودی)
  2. الهیات طبیعی و حکمت متعالیه ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
  3. نوآوری های فلسفی صدرالمتالهین ( دکتر سیدمرتضی حسینی)
  4. فلسفه صدرالمتالهین - ۱ ( دکتر عباس جوارشکیان)
  5. فلسفه صدرالمتالهین - ۳ ( دکتر عباس جوارشکیان)
  6. پایان نامه ( دکتر )
  7. عرفان نظری ( دکتر سیدمرتضی حسینی)
  8. وجود شناسی در حکمت متعالیه ( دکتر علیرضا کهنسال)