لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشکده الهیات و معارف اسلامی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

  1. انسان شناسی در حکمت متعالیه ( دکتر علیرضا کهنسال)
  2. فلسفه اخلاق و حکمت متعالیه ( دکتر جهانگیر مسعودی)
  3. معرفت شناسی در حکمت متعالیه ( دکتر عباس جوارشکیان)
  4. فلسفه صدرالمتالهین - ۲ ( دکتر سیدمرتضی حسینی)
  5. پایان نامه ( دکتر )