لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشکده الهیات و معارف اسلامی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. حکمت اشراق ( دکتر علی حقی)
 2. فلسفه دکارت ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 3. فلسفه کانت ( دکتر جهانگیر مسعودی)
 4. فلسفه هگل ( دکتر علی حقی)
 5. پایان نامه ( دکتر )
 6. حکمت متعالیه (۱) ( دکتر عباس جوارشکیان)
 7. مبانی فلسفی علم کلام ( دکتر سیدمرتضی حسینی)
 8. مبانی فلسفی علم کلام ( دکتر عباس جوارشکیان)
 9. حکمت متعالیه (۲) ( دکتر سیدمرتضی حسینی)
 10. حکمت مشا’ (۲) ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 11. حکمت اشراق (۲) ( دکتر علیرضا کهنسال)
 12. منطق جدید ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 13. پایان نامه ( دکتر )
 14. کلام امامیه (۱) ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 15. کلام معتزله واشاعره وامامیه (۲) ( دکتر سیدعلی حسینی شریف)
 16. فلسفه دین ( دکتر جعفر مروارید)
 17. پایان نامه ( دکتر )
 18. رساله پایان نامه تحصیلی ( دکتر )
 19. تفسیر متون فلسفی (۲) ( دکتر جعفر مروارید)