لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشکده الهیات و معارف اسلامی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. فلسفه مشاء ( دکتر علی حقی)
 2. حکمت متعالیه (ملاصدرا) ( دکتر سیدمرتضی حسینی)
 3. تفسیر متون فلسفی (۱) ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 4. فلسفه افلاطون ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 5. فلسفه ارسطو ( دکتر علی حقی)
 6. فلسفه های اگزیستانس ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 7. پایان نامه ( دکتر )
 8. زبان انگلیسی تخصصی ( دکتر جهانگیر مسعودی)
 9. منطق قدیم (ارسطویی) ( دکتر علیرضا کهنسال)
 10. حکمت مشا’ (۱) ( دکتر سیدحسین سیدموسوی)
 11. حکمت مشا’ (۱) ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 12. حکمت اشراق (۱) ( دکتر علیرضا کهنسال)
 13. حکمت متعالیه (۱) ( دکتر عباس جوارشکیان)
 14. کلام معتزله واشاعره وامامیه (۱) ( دکتر علیرضا نجف زاده تربتی)
 15. کلام معتزله واشاعره وامامیه (۱) ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 16. استنباطهای فلسفی وکلامی از قرآن وحدیث ( دکتر عباس جوارشکیان)
 17. پایان نامه ( دکتر )
 18. کلام امامیه (۲) ( دکتر علیرضا نجف زاده تربتی)
 19. مسائل جدید کلامی ( دکتر علیرضا کهنسال)
 20. معرفت شناسی دینی ( دکتر جهانگیر مسعودی)
 21. پایان نامه ( دکتر )
 22. زبان تخصصی ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 23. مسائل کلامی جدید ( دکتر جعفر مروارید)
 24. فلسفه ملاصدرا -3 ( دکتر سیدمرتضی حسینی)
 25. فلسفه اشراق -2 ( دکتر سیدعلی حسینی شریف)
 26. فلسفه غرب -1 ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 27. رساله پایان نامه تحصیلی ( دکتر )
 28. فلسفه قرون وسطی ( دکتر جهانگیر مسعودی)
 29. فلسفه های تحلیلی وزبانی ( دکتر جعفر مروارید)
 30. فلسفه علم ( دکتر علی حقی)