لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشکده الهیات و معارف اسلامی ( سال تحصیلی ۱۳۹۷ - ترم ۱ )

 1. فلسفه مشاء ( دکتر سیدحسین سیدموسوی)
 2. حکمت متعالیه (ملاصدرا) ( دکتر وحید خادم زاده)
 3. تفسیر متون فلسفی (۱) ( دکتر جعفر مروارید)
 4. فلسفه افلاطون ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 5. فلسفه ارسطو ( دکتر علی حقی)
 6. فلسفه های اگزیستانس ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 7. پایان نامه ( دکتر )
 8. زبان انگلیسی تخصصی ( دکتر جهانگیر مسعودی)
 9. زبان انگلیسی تخصصی ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 10. منطق قدیم (ارسطویی) ( دکتر علیرضا کهنسال)
 11. حکمت مشا’ (۱) ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 12. حکمت اشراق (۱) ( دکتر سیدعلی حسینی شریف)
 13. حکمت متعالیه (۱) ( دکتر سیدمرتضی حسینی)
 14. کلام معتزله واشاعره وامامیه (۱) ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 15. استنباطهای فلسفی وکلامی از قرآن وحدیث ( دکتر سیدمرتضی حسینی)
 16. استنباطهای فلسفی وکلامی از قرآن وحدیث ( دکتر عباس جوارشکیان)
 17. حکمت متعالیه (۳) ( دکتر عباس جوارشکیان)
 18. حکمت متعالیه (۴) ( دکتر علیرضا کهنسال)
 19. پایان نامه ( دکتر )
 20. کلام امامیه (۲) ( دکتر علیرضا نجف زاده تربتی)
 21. مسائل جدید کلامی ( دکتر سیدمجید ظهیری)
 22. پایان نامه ( دکتر )
 23. رساله پایان نامه تحصیلی ( دکتر )
 24. فلسفه قرون وسطی ( دکتر جهانگیر مسعودی)
 25. فلسفه های تحلیلی وزبانی ( دکتر جعفر مروارید)
 26. فلسفه علم ( دکتر علی حقی)