لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشکده الهیات و معارف اسلامی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. تعلیم و تربیت اسلامی یا تاریخ علم -جهان اسلام ( دکتر حلیمه شیخ علی شاهی)
 2. صرف (۱) ( دکتر سیدمحمد امام زاده)
 3. نحو (۲) ( دکتر سیدمحمد امام زاده)
 4. نحو (۳) ( دکتر سهیلا پیروزفر)
 5. قرائت ودرک متون معاصر ( دکتر سهیلا پیروزفر)
 6. تاریخ پیامبر اکرم (ص ) ( دکتر مهدی مجتهدی)
 7. تاریخ پیشوایان معصوم (ص ) ( دکتر مهدی مجتهدی)
 8. کلیات علوم قرآنی ( دکتر مهدی جلالی)
 9. روش تحقیق وماخذشناسی فلسفه ( دکتر محمد سهیلی)
 10. منطق (۱) ( دکتر وحید خادم زاده)
 11. منطق (۳) ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 12. منطق جدید ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 13. فلسفه علم ( دکتر علی حقی)
 14. کلام اسلامی (۱) ( دکتر سیدعلی حسینی شریف)
 15. کلام اسلامی (۳) ( دکتر محمدعلی وطن دوست)
 16. کلام جدید (۲) ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 17. حکمت عملی ( دکتر مجید زهدی)
 18. فلسفه اخلاق ( دکتر جعفر مروارید)
 19. علم النفس ( دکتر وحید خادم زاده)
 20. الهیات فلسفی (۲) ( دکتر سیدعلی حسینی شریف)
 21. الهیات بالمعنی الخص در قرآن وحدیث (۲) ( دکتر محمدعلی وطن دوست)
 22. تاریخ فلسفه اسلامی (۲) ( دکتر وحید خادم زاده)
 23. تاریخ فلسفه اسلامی (۳) ( دکتر محمدعلی وطن دوست)
 24. تاریخ فلسفه غرب (۱) ( دکتر جعفر مروارید)
 25. تاریخ فلسفه غرب (۳) ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 26. عرفان نظری (۱) ( دکتر سیدعلی حسینی شریف)
 27. عرفان نظری (۲) ( دکتر محمدعلی وطن دوست)
 28. متون فلسفی به زبان خارجی (۱) ( دکتر جعفر مروارید)
 29. متون فلسفی به زبان خارجی (۳) ( دکتر حجت ایمانی کیا)
 30. مباحث موادثلاث وعلیت در فلسفه اسلامی ( دکتر محمدعلی وطن دوست)
 31. مباحث مقولات وحدت وکثرت در فلسفه اسلامی ( دکتر علیرضا کهنسال)
 32. ادیان بزرگ ( دکتر سیده فاطمه زارع حسینی)
 33. فلسفه تاریخ (جامعه,تاریخ) ( دکتر علی حقی)
 34. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر عطا طهرانچی)