لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشکده الهیات و معارف اسلامی ( سال تحصیلی ۱۳۹۸ - ترم ۱ )

 1. تعلیم و تربیت اسلامی یا تاریخ علم -جهان اسلام ( دکتر اعظم مرادی)
 2. فارسی عمومی ( دکتر کوثر احسن مقدم)
 3. صرف (۱) ( دکتر سیدمحمد امام زاده)
 4. صرف (۲) ( دکتر سیدمحمد امام زاده)
 5. نحو (۱) ( دکتر سهیلا پیروزفر)
 6. نحو (۲) ( دکتر سهیلا پیروزفر)
 7. نحو (۳) ( دکتر مرتضی ایروانی نجفی)
 8. قرائت ودرک متون معاصر ( دکتر محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور)
 9. مهارتهای ترجمه ( دکتر حسین صابری)
 10. مهارتهای ترجمه ( دکتر سیدکاظم طباطبائی پور)
 11. تاریخ پیامبر اکرم (ص ) ( دکتر مهدی مجتهدی)
 12. تاریخ پیشوایان معصوم (ص ) ( دکتر مهدی مجتهدی)
 13. کلیات علوم قرآنی ( دکتر علیرضا آزاد)
 14. روش تحقیق وماخذشناسی فلسفه ( دکتر محمد سهیلی)
 15. منطق (۱) ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 16. منطق (۳) ( دکتر وحید خادم زاده)
 17. منطق جدید ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 18. فلسفه علم ( دکتر علی حقی)
 19. کلام اسلامی (۱) ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 20. کلام اسلامی (۳) ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 21. کلام جدید (۲) ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 22. حکمت عملی ( دکتر مجید زهدی)
 23. فلسفه اخلاق ( دکتر جهانگیر مسعودی)
 24. علم النفس ( دکتر وحید خادم زاده)
 25. الهیات فلسفی (۲) ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 26. الهیات بالمعنی الخص در قرآن وحدیث (۲) ( دکتر رسول حسین پور)
 27. تاریخ فلسفه اسلامی (۲) ( دکتر وحید خادم زاده)
 28. تاریخ فلسفه اسلامی (۳) ( دکتر وحید خادم زاده)
 29. تاریخ فلسفه غرب (۱) ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 30. تاریخ فلسفه غرب (۳) ( دکتر مجتبی درایتی)
 31. عرفان نظری (۱) ( دکتر عباس جوارشکیان)
 32. متون فلسفی به زبان خارجی (۱) ( دکتر علی حقی)
 33. متون فلسفی به زبان خارجی (۲) ( دکتر جهانگیر مسعودی)
 34. متون فلسفی به زبان خارجی (۳) ( دکتر جهانگیر مسعودی)
 35. مباحث وجودشناسی در فلسفه اسلامی ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 36. مباحث موادثلاث وعلیت در فلسفه اسلامی ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 37. مباحث مقولات وحدت وکثرت در فلسفه اسلامی ( دکتر علیرضا کهنسال)
 38. ادیان بزرگ ( دکتر ولی عبدی)
 39. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر )