لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشکده الهیات و معارف اسلامی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. فارسی عمومی ( دکتر محبوبه علی حوری)
 2. صرف (۲) ( دکتر مهدی جلالی)
 3. نحو (۱) ( دکتر عباس اسمعیلی زاده)
 4. نحو (۳) ( دکتر صاحبعلی اکبری)
 5. مهارتهای ترجمه ( دکتر سهیلا پیروزفر)
 6. کلیات علوم حدیث ( دکتر محمدحسن رستمی)
 7. کلیات فقه واصول ( دکتر محمدرضا علمی سولا)
 8. منطق (۲) ( دکتر وحید خادم زاده)
 9. منطق جدید ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 10. کلام اسلامی (۲) ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 11. کلام اسلامی (۳) ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 12. کلام جدید (۱) ( دکتر جعفر مروارید)
 13. کلام جدید (۲) ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 14. فلسفه اخلاق ( دکتر جعفر مروارید)
 15. علم النفس ( دکتر وحید خادم زاده)
 16. علم النفس ( دکتر جعفر مروارید)
 17. الهیات فلسفی (۱) ( دکتر سیدعلی حسینی شریف)
 18. الهیات فلسفی (۲) ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 19. الهیات فلسفی (۲) ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 20. الهیات بالمعنی الخص در قرآن وحدیث (۱) ( دکتر علیرضا کهنسال)
 21. تاریخ فلسفه اسلامی (۱) ( دکتر وحید خادم زاده)
 22. تاریخ فلسفه اسلامی (۳) ( دکتر وحید خادم زاده)
 23. تاریخ فلسفه غرب (۲) ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 24. تاریخ فلسفه غرب (۳) ( دکتر محمدکاظم علمی سولا)
 25. عرفان نظری (۲) ( دکتر سیدعلی حسینی شریف)
 26. عرفان عملی ( دکتر سیدعلی حسینی شریف)
 27. متون فلسفی به زبان خارجی (۲) ( دکتر جهانگیر مسعودی)
 28. متون فلسفی به زبان خارجی (۳) ( دکتر جعفر مروارید)
 29. مباحث وجودشناسی در فلسفه اسلامی ( دکتر اعظم ایرجی نیا)
 30. مباحث قوه فعل وحرکت در فلسفه اسلامی ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 31. مباحث مقولات وحدت وکثرت در فلسفه اسلامی ( دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند)
 32. تاریخ علم کلام ( دکتر سیدعلی حسینی شریف)
 33. فلسفه تاریخ (جامعه,تاریخ) ( دکتر علی حقی)