نمایش # 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد؛ خانم زهرا طلوع برکاتی عنوان: نظریه معناداری از نظر کریپکی980731
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-30- عنوان:بررسی وحدت تشکیکی ووحدت شخصی وجود و تفاوتهای آنها در حکمت متعالیه- محمد حسن شریعت نژاد
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه- 29 - بررسی و تحلیل مبانی هنردینی در راستای شکل گیری ماهیت فلسفی خط - دانشجو: ذبیح الله اوحدی
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه- 28-مقایسه نظریات هنری کربن وعلامه طباطبائی درموضوع انسان کامل و امام زمان«عج» دانشجو: زهرا حسام محمدی
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه- 27- عنوان: بررسی اختیار انسان درحکمت متعالیه وعلوم اعصاب شناختی با محوریت آراء ملاصدرا و گزنیگا دانشجو: زهرا رسولی
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه- 26- عنوان: بررسی تفاوت نقش ملاصدرا وعلامه طباطبایی در مساله اتحاد عاقل ومعقول وثمرات آن- دانشجو: فاطمه معین الدینی
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-25- بررسی تحلیلی مساله«وجود و این همانی خود در طول زمان» در اندیشه ملا صدرا با نگاهی تطبیقی به آراء جان سرل-حسین اسعدی
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه- 24- عنوان: حقوق طبیعی بشر از نظر ملاصدرا و مبانی آن- دانشجو: علی اصغر یزدان بخش
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-23- عنوان: بررسی نظام نمادشناسی افلاطون و ملاصدرا ومبانی و کاربردهای هستی شناختی ومعرفت شناختی ان- دانشجو: زهرا محمدی محمدیه
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-22- عنوان: تبیین فلسفی حکم ارتداد وسازگاری آن با آزادی انسان از دیدگاه قرآن و روایات- دانشجو: محسن جانپور دشتی