نمایش # 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: زهرا راستگو عنوان : ارتداد صحابه از منظر اهل سنت970431
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-20- عنوان: بررسی تفسیر ملاصدرا از آیات حشر براساس مبانی حکمت متعالیه -دانشجو: علی غفارپور961129
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-19- عنوان: پیشینه اشراقی حکمت صدرایی درباب عوالم هستی«عالم مثل،عالم مثال،نفس» با تکیه بر آراء سهروردی-دانشجو: محبوبه وحدتی پور961128
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-21- عنوان: برون رفت های حکمت صدرایی ازتنگناهای وجودشناختی حکمت سینوی -دانشجو: فیض الله عابدینی کردخیلی961130
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-18- عنوان: بررسی ومقایسه نفس ناطقه ملاصدرا با اگوی استعلایی هوسرل-دانشجو: سیدمحمدامین مداین شیشوان961125
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-17- عنوان:بررسی وحدت وجود از دیدگاه ملاصدرا وبرخی ازحکمای مکتب شیراز«جلال الدین دوانی و غیاث الدین منصور دشتکی»-دانشجو: الهه زارع961118
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-16- بررسی مساله رویا از دیدگاه ابن عربی وشانکارا و تبیین لوازم هستی شناختی ومعرفت شناختی آن-زهرا اسکندری961118
جلسه های دفاع پایان نامه کارشناسی ارشدفلسفه وحکمت اسلامی،اسفند96
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-15- عنوان: فرایند تکون و رشد من یاشخصیت درفلسفه وجودی ملاصدرا و روانشناسی وجودی رولومی-طوبی لعل صاحبی،960713
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-13- عنوان:تجرد وعدم تجرد از دیدگاه فلاسفه اسلامی«ابن سینا،سهروردی وملاصدرا» - فرزانه رنجبرزاده،960712