نمایش # 
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-15- عنوان: فرایند تکون و رشد من یاشخصیت درفلسفه وجودی ملاصدرا و روانشناسی وجودی رولومی-طوبی لعل صاحبی،960713
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-14-عنوان:انسان کامل از دید ملاصدرا ونسفی - سیده سمیه حسینی،960712
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-13- عنوان:تجرد وعدم تجرد از دیدگاه فلاسفه اسلامی«ابن سینا،سهروردی وملاصدرا» - فرزانه رنجبرزاده،960712
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-12- تاثیر نوآوریهای منطقی بر تبیین های فلسفی درحکمت متعالیه - سیدمجیدظهیری ممقانی،960630
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-11- عدالت در اندیشه ابن سینا و جان رالز-فردین جمشیدی مهر،960630
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-10- جایگاه معرفت نفس درنظام معرفت دینی در حکمت صدرایی-طاهره عضدی نیا،960629
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-9- تحلیل وبررسی انتقادی مبحث سحرازمنظرحکمت متعالیه،فلاسفه اسلامی و آموزه های دینی اسلام-محمدسالاری،960629
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-8- بررسی هویت مکان درفیزیک نظری وفلسفه اسلامی- احمدنصیری محلاتی،960417
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-7- نقش فطرت درمعرفت شناسی ولوازم آن درحکمت متعالیه- علی جهان،960417
جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه-6- بررسی اضافه اشراقیه و پیامدهای آن براساس مبانی حکمت متعالیه-مریم محبتی-960127