نمایش # 
کارگاه آشنایی با شیوه های کاربردی پژوهش با استفاده از نرم افزارهای پژوهشی استاد دکتر وطن دوست سه شنبه ۸ اسفند اتاق شورا
کارگاه آشنایی با مغالطات
هفته هرمنوتیک
سلسله سمینارهای اساتید، جبرواختیار و احتمال کوانتوم-دکتراحمدنصیری
سلسله سمينارهاي اساتيدفلسفه(7) تبیین فلسفی چیستی خواب و رویا و تعبیر آن- استاد محمد علی وطن دوست
سلسله سمينارهاي اساتيدفلسفه(6)ارجاع به واقعیت عینی ونقش آن درساماندهی اندیشه علامه طباطبائی -دکترکهنسال
سلسله سمينارهاي اساتيدفلسفه(5) نظریه ی نسبیت انیشتین و تأثیرآن برالهیات و متافیزیک -دکتراحمدنصیری
سلسله سمينارهاي اساتيدفلسفه(4) انسان استعاری می اندیشد-دکتروحیدخادم زاده
سلسله سمينارهاي اساتيدفلسفه(3)زبان، معنا، هستی-دکترجوارشکیان
سلسله سمینارهای،تأثیرگذارترین نظریه های علمی برحوزه فلسفه والهیات-سمینارچهارم،نظریه کوانتوم-دکتراحمدنصیری