جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه- 30

 

بررسی وحدت تشکیکی ووحدت شخصی وجود و تفاوتهای آنها در حکمت متعالیه

دانشجو: محمدحسن شریعت نژاد

 

استاد راهنما:دکترشاهرودی
استاد مشاور:دکتر جوارشکیان
استادان داور:دکترکهنسال،،استادحسینی شریف
داورمدعو:دکترسیدموسوی

زمان:یکشنبه31شهریور98ساعت12
مکان:سالن شورا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید