جلسه های دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه فلسفه وحکمت اسلامی

شهریورماه97

 

 دانشجو: سارا سرگزی عنوان:نقد مدرنیزم از دیدگاه نیچه و هایدگر استاد راهنما:دکتر محمدکاظم علمی اساتید داور:دکتر مجتبی درایتی-دکتر محمدسهیلی زمان:چهارشنبه: 97/6/14 ساعت 11 مکان: سالن شورا     
دانشجو : سیما محمدی عنوان :خودشناسی از دیدگاه کرکگور و حسن زاده آملی استاد راهنما : دکتر محمدکاظم علمی استاد مشاور : دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی اساتید داور:دکتر اعظم ایرجی نیا-دکتر محمد سهیلی زمان: شنبه 97/6/17 ساعت 11 مکان : اتاق شورا
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه وحکمت اسلامی دانشجو : علیرضا امجدی عنوان : محوریت قانون،تربین وعدالت در فلسفه سیاسی افلاطون استاد راهنما : دکتر محمدکاظم علمی سولا اساتید داور :دکتر محمد سهیلی-دکتر مجتبی درایتی زمان : شنیه 97/6/17 ساعت 13 مکان : اتاق شورا
دانشجو:مهدیه زاهدی
عنوان:کرامت انسان و مسئله اتانازی در منشور اخلاق زیست پزشکی و اخلاق کانتی
استاد راهنما:دکتر محمدکاظم علمی سولا
استاد مشاور:دکتر عبدالعزیز ساشادینا
اساتید داور:دکتر محمد سهیلی-دکتر مجتبی درایتی
زمان:سه شنبه 97/6/20 ساعت 10
مکان: اتاق شورا
دانشجو:امیر صمصامی
عنوان:بازخوانی تشابه وجه هرمنوتیکی زبان در اندیشه هایدگر با وجه هنجاری کاربردی زبان در اندیشه ویتگنشتاین متاخر
استاد راهنما:دکتر جهانگیر مسعودی
استاد مشاور:دکتر جعفر مروارید
اساتید داور:دکتر مجتبی درایتی-دکتر علی حقی
زمان: شنبه 97/6/24 ساعت 10
مکان: اتاق شورا
دانشجو:زهرا حسنی کرقند
عنوان:جهان شمولی اسلام و مبانی آن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی
استاد راهنما:دکتر ایرجی نیا
استاد مشاور:دکتر خادم زاده
اساتید داور:دکتر سیدموسوی-دکتر وطن دوست
رمان:شنبه97/6/24 ساعت 10
مکان:اتاق شورا
دانشجو: اکرم کلالی
عنوان: تحلیل فلسفی توسل به انسان کامل و نقش آن در تعالی نفس
استاد راهنما: دکتر جوارشکیان
استاد مشاور: دکتر ایرجی نیا
اساتید داور: دکتر سیدموسوی- دکتر کهنسال
زمان: شنبه 97/6/31 ساعت12
مکان: اتاق شورا

دانشجو :شیوا سادات طیبان
عنوان:بدن و اطلاقات آن و مناسبت آن با نفس
استاد راهنما:دکتر حسینی شاهرودی
استاد مشاور:دکتر کهنسال
اساتید داور:دکتر خادم زاده-دکتر وطن دوست
زمان:شنبه97/6/31 ساعت20
مکان:اتاق شورا 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید