جلسه های دفاع رساله دکتری

گروه فلسفه وحکمت اسلامی- حکمت متعالیه

شهریورماه97

 

 جلسه دفاعیه دکتری گروه فلسفه وحکمت اسلامی-حکمت متعالیه-22
دانشجو: زهره سلحشور سفید سنگی

عنوان: ادراک از دیدگاه حکمت متعالیه و مکاتب فیزیکالیسم

استاد راهنما: دکترمحمدکاظم علمی سولا

استاد مشاور اول:دکتر علیرضا کهنسال استاد مشاور دوم» دکتر علی مقیمی

اساتید داور:دکتر عیاس جوارشکیان-دکتر علی حقی

استاد داور مدعو: دکتر رضا اکبری

زمان :یکشنبه 97/6/25 ساعت 10 مکان : اتاق شورا                                      

جلسه دفاعیه دکتری گروه فلسفه وحکمت اسلامی- حکمت متعالیه-23
دانشجو:میثم عزیزیان مصلح
عنوان:جایگاه معرفت شناختی علم حضوری نزد ملاصدرا و ابن سینا
استاد راهنما:دکتر جهانگیر مسعودی
استاد مشاور:دکترسیدمرتضی حسینی شاهرودی
اساتید داور:دکتر علیرضا کهنسال-دکتر عباس جوارشکیان
استاد داور مدعو:دکتر رضا اکبری
زمان:یکشنبه97/6/25ساعت12مکان:اتاق شورا
جلسه دفاعیه دکتری گروه فلسفه وحکمت اسلامی- حکمت متعالیه-24
دانشجو:فرهاد رحیم پور شهماروندی
عنوان:نقش اصالت وجود صدرایی در اثبات مسائل خداشناسی
استاد راهنما:دکتر عباس جوارشکیان
استاد مشاور:دکترسیدمرتضی حسینی شاهرودی
اساتید داور:دکتر علیرضا کهنسال-دکتر جهانگیر مسعودی
استاد داور مدعو:دکتر سیدحسین سیدموسوی
زمان:سه شنبه97/6/27 ساعت10 مکان:اتاق شورا
جلسه دفاعیه دکتری گروه فلسفه وحکمت اسلامی- حکمت متعالیه-25
دانشجو:فاطمه استثنایی
عنوان:بررسی خلاقیت نفس در حکمت متعالیه
استاد راهنما:دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی
استاد مشاور:دکتر جهانگیر مسعودی
اساتید داور:دکتر عباس جوارشکیان -حجت الاسلام سیدعلی حسینی شریف
استاد داور مدعو:دکتر محمدجواد عنایتی راد
زمان:سه شنبه97/6/27 ساعت12مکان:اتاق شورا
جلسه دفاعیه دکتری گروه فلسفه وحکمت اسلامی- حکمت متعالیه-26
دانشجو:عظیمه پورافغان خبیصی
عنوان:صفت قیومیت پروردگار در حکمت متعالیه وقرآن
استاد راهنما:دکتر علیرضا کهنسال
استاد مشاور:دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی
اساتید داور:دکتر عباس جوارشکیان-حجت الاسلام سیدعلی حسینی شریف
استاد داور مدعو:دکتر علی رضایی تهرانی
زمان :شنبه 97/6/31ساعت14مکان:اتاق شورا
جلسه دفاعیه دکتری گروه فلسفه وحکمت اسلامی- حکمت متعالیه-27
دانشجو:امیر راستین
عنوان:تبیین اختیار انسان براساس تفسیر حکمت متعالیه از علیت
استاد راهنما:دکتر علیرضا کهنسال
استاد مشاور:دکترسیدمرتضی حسینی شاهرودی
اساتید داور:دکتر علی حقی-دکتر اعظم ایرجی نیا
استاد داور مدعو:دکتر علیرضا نجف زاده
زمان:شنبه 97/6/31 ساعت 16مکان:اتاق شورا

جلسه دفاعیه دکتری گروه فلسفه وحکمت اسلامی- حکمت متعالیه-28

دانشجو:اعظم سادات پیش بین
عنوان:نقش علم در تکامل دنیوی نفس از منظر جکمت متعالیه
استاد راهنما:دکتر جوارشکیان
استاد مشاور:دکتر حسینی شاهرودی
اساتید داور:دکتر مسعودی-دکتر کهنسال
استاد داور مدعو:دکتر سید موسوی
زمان:شنبه 97/6/31 ساعت18:30
مکان:اتاق شورا

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید