جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه


دانشجو: فیض الله عابدینی کردخیلی
عنوان:برون رفت های حکمت صدرایی ازتنگناهای وجودشناختی حکمت سینوی
استادراهنما:دکترجوارشکیان
استادمشاور:دکتر شاهرودی
استاد مدعو:دکترعنایتی راد
اساتیدداورداخلی:دکترمسعودی_دکترکهنسال
زمان:دوشنبه 96/11/30ساعت12
مکان:سالن شورا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید