جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه وحکمت اسلامی
دانشجو:خانم محبوبه وحدتی پور
عنوان:پیشینه اشراقی حکمت صدرایی درباب عوالم هستی«عالم مثل،عالم مثال،نفس» با تکیه بر آراء سهروردی
استاد راهنما:دکترکهنسال
استادمشاور:دکترحسینی شاهرودی
استادداورمدعو:دکتر نجف زاده
اساتیدداور. داخلی : دکترجوارشکیان_دکترمسعودی
زمان:شنبه 96/11/28 ساعت 16
مکان :سالن شورا


 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید