جلسه دفاع رساله دکتری حکمت متعالیه

دانشجو:سیدمحمدامین مداین شیشوان
عنوان:بررسی ومقایسه نفس ناطقه ملاصدرا با اگوی استعلایی هوسرل

استادراهنما:دکترحقی
استادمشاور:دکترجوارشکیان
استادداورمدعو خارجی:دکترمحمودصوفیانی
اساتیدداور:دکترمروارید_دکترکهنسال

زمان:چهارشنبه 96/11/25ساعت 16
مکان:سالن شورا


 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید