جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه وحکمت اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

دانشجو:  آقای احمد نصیری محلاتی
عنوان:  بررسی هویت مکان درفیزیک نظری وفلسفه اسلامی

استادراهنما: دکتر کهنسال
استادمشاور: دکتر مسعودی
داورمدعو،: دکتر شاه طهماسبی
داوران داخلی: دکتر حسینی شاهرودی،دکترجوارشکیان

زمان: شنبه 17تیرماه96 ساعت: 11.30
سالن شورا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید