بارگزاری فایل های صوتی و pdf مطالب ذیل که قبلا درسایت درج گردیده بود:

 

انتشاردومین گاهنامه علمی فرهنگی، جرس

http://philosophy.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=306:2017-05-16-21-30-38&catid=121:2015-09-30-20-02-47&Itemid=635&lang=fa

 

برگزاری اولین کرسی نظریه پردازی در دانشگاه فردوسی مشهد -دکتر عباس جوارشکیان-17شهریور1359

http://www.ali-yazdanbakhsh.ir/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/848-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87.html

 

هفته هرمنوتیک

http://www.ali-yazdanbakhsh.ir/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/849-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.html

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید