جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه وحکمت اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

دانشجو:  آقای علی جهان
عنوان:  نقش فطرت درمعرفت شناسی ولوازم آن درحکمت متعالیه

استادراهنما: دکتر مسعودی
استادمشاور: دکتر حسینی شاهرودی
داورمدعو،: دکتر علی زمانی
داوران داخلی: دکترکهنسال،دکترجوارشکیان

زمان: شنبه 17تیرماه96 ساعت: 9
سالن شورا

 

photo 2017-08-21 01-37-57

photo 2017-08-21 01-37-27

photo 2017-08-21 01-38-10 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید