درگذشت استاد محمد رضا مشائی، استاد پیشکسوت گروه فلسفه و حکمت اسلامی
سایت استاد دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی(http://www.tahour.ir/)
آخرین قطعه از پازل اندیشه دکتر سروش، مصاحبه با استاد دکتر عباس جوارشکیان؛ پاسخ به شبهات دکتر سروش در مصاحبه «خدا به هر دردی نمی خورد»
جلسه معارفه دانشجویان فلسفه وحکمت اسلامی، ورودی مهر96- کارشناسی960723- ارشدودکتری960725
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید- مهر1395
22مهر1397