عناوين و واحدهاي درسي رشته فلسفه

دروس اختياري

رديف

عنوان درس


واحد

پيش‌نياز

1

اديان بزرگ

2

ـ

2

مباني تفسير و روشهاي تفسير قرآن كريم

2

ـ

3

روانشناسي و مكاتب آن

2

علم‌النفس

4

تاريخ علم كلام

2

ـ

5

فلسفه تاريخ (جامعه و تاريخ)

2

ـ

6

تاريخ فلسفه اسلامي در قرون معاصر

2

تاريخ فلسفه اسلامي 3

                                                           

دروس عمومي

رديف

عنوان درس

واحد

1

فارسي عمومي

3

2

زبان انگليسي

3

3

تربيت بدني  (1)

1

4

تربيت بدني (2)

1

5

تعليم وتربيت اسلامي

2

6

جمعيت وتنظيم خانواده

1

جمع

11


دروس پايه

رديف

عنوان درس


واحد

وضعيت پيش‌نياز

1

صرف  (1)

2

ـ

2

صرف  (2)

2

صرف (1)

3

نحو  (1)

4

صرف (1)

4

نحو  (2)

4

نحو (1)

5

نحو (3)

4

نحو (2)

6

قرائت و  درك متون معاصر

2

نحو (3)

7

مهارتهاي ترجمه

2

نحو (3)

8

تاريخ پيامبر اكرم (ص)

2

ـ

9

تاريخ  پيشوايان معصوم (ع)

2

ـ

10

كليات علوم قرآني

2

ـ

11

كليات علوم حديث

2

-

12

كليات فقه و اصول

2

-

13

روش تحقيق و مآخذشناسي فلسفه

3

-

جمع

33

دروس تخصصي

رديف

عنوان درس


واحد

پيش‌نياز

1

منطق  (1)

4

ـ

2

منطق (2)

4

منطق (1)

3

منطق (3)

4

منطق (2)

4

منطق جديد

2

منطق (2)

5

فلسفه علم

2

منطق (3)

6

كلام اسلامي (1)

4

ـ

7

كلام اسلامي (2)

4

كلام اسلامي(1)

8

كلام اسلامي (3)

2

كلام اسلامي(2)

9

كلام جديد (1)

2

10

كلام جديد (2)

2

كلام جديد (1)

11

فلسفه اخلاق

2

ـ

12

حكمت عملي

2

ـ

13

فلسفه اسلامي (1)

4

منطق (1)

14

فلسفه اسلامي (2)

4

فلسفه اسلامي (1)

15

فلسفه اسلامي (3)

4

فلسفه اسلامي (2)

16

فلسفه اسلامي (4)

4

فلسفه اسلامي (3)

17

علم‌النفس

4

فلسفه اسلامي (3)

18

الهيات فلسفي (1)

2

فلسفه اسلامي (3)

19

الهيات فلسفي (2)

4

الهيات فلسفي (1)

20

الهیات بالمعنی الاخص در قرآن و حدیث(1)

2

فلسفه اسلامی (3)

21

الهیات بالمعنی الاخص در قرآن و حدیث(2)

2

الهیات بالمعنی الاخص درقرآن و حدیث1

22

تاريخ فلسفه اسلامي (1)

2

-

23

تاريخ فلسفه اسلامي (2)

2

تاريخ فلسفه اسلامي (1)

24

تاريخ فلسفه اسلامي (3)

2

تاريخ فلسفه اسلامي (2)

25

تاريخ فلسفه غرب  (1)

2

ـ

26

تاريخ فلسفه غرب  (2)

2

تاريخ فلسفه غرب  (1)

27

تاریخ فلسفه غرب (3)

2

تاریخ فلسفه غرب2

28

عرفان نظری (1)

2

فلسفه اسلامی 1

29

عرفان نظری (2)

2

عرفان نظری 1

30

عرفان عملي

2

ـ

31

متون فلسفي به زبان خارجي 1)

2

زبان عمومي

32

متون فلسفي به زبان خارجي (2)

2

متون فلسفي به زبان خارجي (1)

33

متون فلسفي به زبان خارجي (3)

2

متون فلسفي به زبان خارجي (2)

جمع

88

جمع كل واحدها

132

 

8082 :تعداد دفعات بازید


  معرفی گروه فلسفه
  گرایش ها و واحدهای درسی
  همايش ها و گردهمايي هاي فلسفي
  انجمن علمي گروه
  گروه هاي فلسفه در دانشگاه هاي داخل و خارج از کشور
  کتابخانه الکترونیکی فلسفه
  راهنمای آموزشی سایت
  وب سایت گروه علوم حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

سخنان فیلسوفان
New Page 1

فلسفه تنها برازنده ایرانیان و یونانیان است.

(ابن خلدون)ارسال نظرات


نظرسنجی

نظرشما درمورد این سایت چیست ؟

[ نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 236
نظرات: 9915


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.