انتصاب دكتر جهانگير مسعودی درسمت عنوان مشاور معاون فرهنگی - اجتماعی و دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد
انتخاب دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه علوم انسانی از سوی دانشگاه فردوسی مشهد-دی ماه 1395
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید- مهر1395
کارگاه علمی هرمنوتیک و اندیشه اسلامی-دکتر جهانگیر مسعودی-مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد 27و28 مرداد1395
انتشارترجمه دوکتاب توسط استاددکترعلی حقی-
اردوی روستای خرو نیشابور- 16 اردیبهشت 1395 برگزارشده از طرف انجمن علمی فلسفه
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید- 940705
تودیع دکترعلمی وانتصاب دکترمسعودی درسمت مدیرگروه فلسفه وحکمت اسلامی- بهمن 93
تودیع دکترعلمی وانتصاب دکترمسعودی درسمت مدیرگروه فلسفه وحکمت اسلامی- بهمن 93