جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید- مهر1395
کارگاه علمی هرمنوتیک و اندیشه اسلامی-دکتر جهانگیر مسعودی-مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد 27و28 مرداد1395
برگزاری اولین کرسی نظریه پردازی در دانشگاه فردوسی مشهد- تشکیک اتصالی وجود و سریان اوصاف کمال و نقص در مراتب هستی از منظر حکمت متعالیه-دکترعباس جوارشکیان-شهریور95
انتشارترجمه دوکتاب توسط استاددکترعلی حقی-
اردوی روستای خرو نیشابور- 16 اردیبهشت 1395 برگزارشده از طرف انجمن علمی فلسفه
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید- 940705
تودیع دکترعلمی وانتصاب دکترمسعودی درسمت مدیرگروه فلسفه وحکمت اسلامی- بهمن 93
تودیع دکترعلمی وانتصاب دکترمسعودی درسمت مدیرگروه فلسفه وحکمت اسلامی- بهمن 93
تودیع دکترعلمی وانتصاب دکترمسعودی درسمت مدیرگروه فلسفه وحکمت اسلامی- بهمن 93