کارگاه علمی هرمنوتیک و اندیشه اسلامی-دکتر جهانگیر مسعودی-مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد 27و28 مرداد1395
انتشارترجمه دوکتاب توسط استاددکترعلی حقی-
اردوی روستای خرو نیشابور- 16 اردیبهشت 1395 برگزارشده از طرف انجمن علمی فلسفه
سمينارمنطق فازي، انديشه اسلامي، نسبي گرايي- دكتر جهانگير مسعودي 940901
جلسه نقد فیلم، به همین سادگی- 940810
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید- 940705
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید- 940705
تودیع دکترعلمی وانتصاب دکترمسعودی درسمت مدیرگروه فلسفه وحکمت اسلامی- بهمن 93
تودیع دکترعلمی وانتصاب دکترمسعودی درسمت مدیرگروه فلسفه وحکمت اسلامی- بهمن 93
تودیع دکترعلمی وانتصاب دکترمسعودی درسمت مدیرگروه فلسفه وحکمت اسلامی- بهمن 93
تودیع دکترعلمی وانتصاب دکترمسعودی درسمت مدیرگروه فلسفه وحکمت اسلامی- بهمن 93